Dodávateľ služieb

V A V plus, s.r.o., Most pri Bratislave 755, Slovensko, IČO: 45596794, LIKVIDACIE.com, ďalej iba "dodávateľ".

Poskytované služby

Dodávateľ poskytuje služby v oblasti vypratávania nehnuteľností, odvozu a spracovania odpadov, menšie búracie práce, ktoré podliehajú maximálne ohlasovacej povinnosti a iné doplnkové služby. Detailný opis poskytovaných služieb je na podstránke "služby". Služby sa poskytujú v rôznych lokalitách Bratislavského a Trnavského kraja, ak nie je dohodnuté vopred inak, zobraziť mapu

Údaje

Objednávateľ (odberateľ) vyhlasuje, že ním zadané údaje sú pravdivé, správne a úplné a že k vyplneniu údajov došlo dobrovoľne objednávateľom samotným, alebo osobou oprávnenou konať za objednávateľa. Viac o ochrane osobných údajov.

Pojmy

Odpad - pod týmto pojmom sa rozumie napríklad: nábytok, objemný odpad, technika, zariadenie, zmesový bytový odpad, stavebný odpad - všetko čo je predmetom vypratávania a likvidácie, nie nebezpečný odpad, ďalej iba "odpad".

Mimoriadny dodatok v súvislosti s pretrvávajúcim výskytom ochorenia COVID-19 (posledná aktualizácia 01.01.2022).

Žiadame zákazníkov, ktorí majú príznaky ochorenia, alebo sa nachádzajú v karanténe, aby si v tom čase neobjednávali naše služby (ani obhliadky) a dohodli si termín, keď už budú po ukončení karantény, resp. s negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19.

Ak máte príznaky ochorenia, dostanete sa do karantény, alebo izolácie po objednaní služieb (dohodnutia obhliadky), neváhajte nás o tejto skutočnosti bezodkladne informovať. Dohodneme sa na najbližšom možnom náhradnom termíne.

Súhlas s elektronickou komunikáciou

Odberateľ súhlasí s elektronickou komunikáciou medzi oboma stranami a s tým, že mu každá korešpondencia bude zasielaná elektronicky, s účinkami riadneho doručenia. Korešpondencia, ktorú dodávateľ zašle elektronickou formou, sa považuje za doručenú okamihom jej odoslania na objednávateľom uvedenú e-mailovú adresu a to aj v prípade, ak sa o nej objednávateľ nedozvie. Objednávateľ sa zaväzuje bezodkladne oznámiť dodávateľovi každú zmenu e-mailovej adresy, ako aj informáciu o zneužití jeho e-mailu. Dodávateľ nezodpovedá za odberateľom nesprávne zadané, alebo dodané údaje a za nesprávne nastavenie jeho e-mailovej schránky. Dokument zaslaný elektronicky sa až do jeho odvolania považuje za rovnocenný s dokumentom zaslaným poštou na trvalú adresu odberateľa, alebo inú adresu určenú pre doručovanie korešpondencie.

Stanovenie ceny, cenová ponuka, objednávka

Cena sa stanoví jednou z nasledujúcich možností:
a/ predbežným odhadom na základe informácií dodaných objednávateľom (zoznam zariadenia a odpadu + fotky zariadenia a odpadu + presná adresa a možnosť nakládky)
b/ cenovou ponukou s fixnou cenou na základe obhliadky
c/ podľa celkovej váhy spracovaného odpadu (na základe dodávateľom stanovenej ceny za kg)
d/ podľa orientačného výsledku z online kalkulačky

Spôsob stanovenia ceny určuje dodávateľ.

Ak je možné stanoviť pevnú cenu vopred, bude o tom objednávateľ v cenovej ponuke upovedomený a v cenovej ponuke bude jasne vyčíslená.
Ak nie je možné stanoviť presnú cenu vopred, bude o tom objednávateľ v cenovej ponuke upovedomený. Odhadovaná cena bude v ponuke vyčíslená a bude aj uvedené čo cenová ponuka zahŕňa a čo naopak nezahŕňa.
V prípade poskytnutia služieb, ktoré nie sú uvedené v odhade, budú ku konečnej cene alikvotne dopočítané, to platí aj pre nezdokumentované, nepriznané a inak neznáme skutočnosti, ktoré dodávateľ nemohol pri stanovení odhadu vedieť a vypočítať.

Online kalkulačka:
Objednávateľ si môže predbežne vypočítať cenu na online kalkulačke (odvoz a likvidácia nábytku a zariadenia v menšom množstve). Výsledná cena nie je záväzná.

Obhliadka:
Obhliadky pre vypratávanie väčšieho rozsahu dodávateľ realizuje bezplatne v predstihu 1-2 týždne pred plánovanou realizáciou. V prípade ak by bola obhliadka spoplatnená (veľká vzdialenosť), dodávateľ objednávateľa vopred o tejto skutočnosti oboznámi, tak isto aj o výške ceny za výjazd. V prípade objednania služieb bude cena výjazdu z celkovej sumy odpočítaná.

Cenová ponuka:
Cenovú ponuku dodávateľ posiela výhradne e-mailom. Ponuka má stanovenú obmedzenú platnosť, po vypršaní platnosti ponuka automaticky zaniká.

Dodávateľ je povinný dodržať pevne dohodnutú cenu a bude zahŕňať kompletné služby a poplatky za dohodnuté služby. Vyhradzuje si však právo na zmenu ceny v prípadoch, ak dôjde:
a/ k zmene v objeme vopred dohodnutej kvantity odpadu, alebo k zmene v rozsahu požadovaných, alebo potrebných služieb
b/ neočakávaným okolnostiam, alebo zisteniam, ktoré neboli pri stanovení ceny jasné, dohodnuté, boli objednávateľom schválne zatajené, alebo o nich sám objednávateľ nevedel

Objednávka:
Po stanovení ceny a jej odsúhlasení zadá odberateľ objednávku jedným z nasledujúcich spôsobov:
a/ objednávkovým formulárom: ten je prístupný online na adrese https://likvidacie.com/objednavka/
b/ e-mailom: v prípade objednávky malého rozsahu (s nižšou hodnotou do 300€), pričom je ale aj tak potrebné dodať dodávateľovi všetky údaje
c/ telefonicky: v prípade objednávky malého rozsahu (s nízkou hodnotou do 150€), pričom je ale aj tak potrebné dodať dodávateľovi všetky údaje

Každá objednávka v hodnote nad 300€ (aj odhadovanej), musí byť objednaná podľa bodu a/
Nefyzické osoby (t.j.: živnosť, firma, štátna správa, bytový podnik, spoločenstvo atď.) musia služby objednávať vždy podľa bodu a/
Zároveň však platí, že objednaním služieb akýmkoľvek spôsobom, odberateľ súhlasí s celým znením týchto všeobecných podmienok poskytovania služieb.

Upozorňujeme: objednávateľom odsúhlasená cenová ponuka, alebo vytvorenie objednávky na základe cenovej ponuky, ktorá je staršia ako 14 dní, môže byť dodávateľom považovaná za už neaktuálnu a dodávateľ si vyhradzuje právo na jej opätovné prehodnotenie a prepočítanie podľa aktuálneho stavu predmetu vypratávania a aktuálnych cien. Ak sa stane, že na základe prepočítanej cenovej ponuky príde k zmene ceny a objednávateľ sa s dodávateľom na novej cenovej ponuke nedohodnú, môže byť objednávka stornovaná z oboch strán.

Platby za služby, zálohové platby

Platba za služby je možná jedným z nasledujúcich spôsobov:
a/ celková suma uhradená ihneď po dokončení v hotovosti, platobnou kartou, alebo tzv. SEPA okamžitou platbou
b/ celková suma uhradená vopred v hotovosti, prevodom, vkladom na účet, alebo kartou
c/ celková suma uhradená na faktúru so splatnosťou do 14 dní od dokončenia (platí len pre zmluvných partnerov: správcovské spoločnosti, bytové podniky, štátna správa, stáli odberatelia)
d/ zálohová platba (v hotovosti, prevodom, vkladom, alebo kartou) + doplatok (hneď pri dokončení služieb v hotovosti, kartou, alebo SEPA okamžitou platbou)

Upozorňujeme: platby kartou odporúčame nahlásiť vopred.

V prípade, že objednávateľ bude chcieť za služby platiť kartou, odporúčame, aby túto skutočnosť nahlásil dodávateľovi vopred v predstihu. Ak platbu kartou vopred nenahlási, dodávateľ nemusí platbu kartou prijať (z dôvodu limitovaného počtu jednotiek platobných terminálov) a bude potrebné, aby objednávateľ zaplatil za služby ihneď po ich dokončení jednou s vyššie uvedených metód (to platí aj v prípade ak objednávateľ nemá dostatočné finančné prostriedky na účte, prekročil denný limit a pod.) Podporované bezhotovostné platby: VISA, Mastercard, Maestro, American Express, V PAY, Union Pay, Diners, Discover, mobilné platby a digitálne peňaženky Apple Pay a Google Pay.

Zálohová platba platená na účet dodávateľa, musí byť pripísaná na účte najneskôr jeden deň pred dohodnutým termínom poskytnutia služieb, alebo v hotovosti ráno, priamo v deň zahájenia služieb. Záloha pre zákazky s vyššou hodnotou (ak tú bolo možné stanoviť vopred), alebo dlhším časovým trvaním realizácie (2 a viac dní), býva vo výške min. 50% z celkovej ceny. Dodávateľ si vyhradzuje právo na určenie výšky zálohy (a následnej výšky doplatku) podľa svojho uváženia a charakteru požadovaných služieb.

Elektronické zasielanie dokladov: Doklady, alebo dokumenty dodávateľ odošle v elektronickom formáte na ľubovoľnú e-mailovú schránku do 48 hod. (alebo ak nebolo vopred dohodnuté inak). Doklad (faktúra) slúži zároveň ako dodací list, dohoda o cene a potvrdenie o likvidácii odpadu. Je dôležité a pre doručenie elektronickej správy nevyhnutné, aby objednávateľ dodávateľovi poslal správnu a funkčnú e-mailovú adresu (hlavne v prípade, ak služby objednal telefonicky) a jeho fakturačné údaje. Je potrebné aby uviedol platnú adresu v správnom formáte, inak nebude elektronická pošta doručená. Ak sa správa nenachádza v doručenej pošte odberateľa, odporúčame najskôr skontrolovať priečinok SPAM (nevyžiadaná pošta). Stáva sa aj, že sa priečinok SPAM časom, alebo v určitých intervaloch sám maže (napr. v službe Gmail a iné), tým môže dôjsť aj k automatickému zmazaniu e-mailu z tohto priečinku. V prípade problémov, alebo hocijakých nejasností treba kontaktovať dodávateľa e-mailom na info@likvidacie.com, uviesť presné meno odberateľa/objednávateľa, presné trvalé bydlisko/sídlo podľa občianskeho preukazu (výpisu z OR), dátum a adresu, kde mu boli služby poskytnuté.

Elektronický spôsob zasielania dokladov (faktúr) je v súlade so zákonom o DPH (§ 71 a nasl.) Faktúra po vytlačení spĺňa všetky náležitosti daňového dokladu, ktorý je možné evidovať a účtovať podľa platných zákonov. Elektronický spôsob zasielania faktúr je plne akceptovaný všetkými daňovými úradmi, šetrí náklady na strane dodávateľa i odberateľa, hlavne však naše životné prostredie. Pre elektronické doklady je používaný univerzálny formát PDF. Na otvorenie dokumentu v tomto formáte potrebujete program Adobe Acrobat Reader (verzia 8 a vyššie), alebo prehliadač Google Chrome, ktoré sú zadarmo (prípadne iné). Na mnohých počítačoch sú predinštalované už od výrobcu počítača.

Odberateľ je povinný skontrolovať si údaje na vystavenom doklade, ak zistí chybu, je potrebné o tom bezodkladne upovedomiť dodávateľa.
Úprava, alebo iné požiadavky na zmeny v dokladoch nahlásené po uplynutí 3 pracovných dní nebudú akceptované (neplatí pre opravy základných daňových údajov: IČO, DIČ, IČ DPH).

Upozorňujeme: doklady zasielané platenou listovou zásielkou (poštou) posielame iba na vyžiadanie. Táto služba musí byť dojednaná vopred (prípadne ešte pred vystavením dokladu). Poplatok za túto službu je účtovaný ako príplatok k celkovej cene vo výške 5€.

Úrok z omeškania: Prevzatím faktúry odberateľ potvrdzuje, že uznáva záväzok (fakturovanú sumu) uhradiť v plnej výške a že v prípade nedodržania termínu splatnosti mu bude účtovaný zákonný úrok z omeškania, za každý nasledujúci začatý deň po splatnosti.

Paušálna náhrada: K úroku z omeškania bude zároveň účtovaná paušálna náhrada spojená s uplatnením pohľadávky vo výške 40 € za každú faktúru. V prípade vzniku nákladov pri ďalej trvajúcom neuhradenom záväzku, bude uplatnený nárok na dodatočnú náhradu, to znamená náhradu administratívnych, súdnych a ostatných nákladov spojených s vymáhaním dlhu a využitím právnických služieb resp. služieb vymáhania pohľadávok.

Zmluvná pokuta: V prípade porušenia akejkoľvek podmienky má dodávateľ nárok na úhradu zmluvnej pokuty vo výške 20% z celkovej ceny, minimálne však 50€. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu škody.

Podmienky pri poskytovaní služieb

Dodávateľ sa zaväzuje vykonať všetky objednané služby v dohodnutom termíne a čase. Ak medzičasom prišlo k zmene, napríklad k navýšeniu odpadu, alebo požadovaných (potrebných) služieb v predmete dodávky, neočakávaným okolnostiam vzniknutých počas poskytovania služieb, alebo podobne, má dodávateľ právo na zmenu. Musí ale tieto skutočnosti objednávateľovi bezodkladne oznámiť.

Nakládky odpadu prebiehajú cez pracovné dni v čase od 06:00 do 15:00, v sobotu od 07:00 do 11:00, ak nie je dohodnuté inak. Dodávateľ bude dodržiavať domový poriadok a v ňom stanovený čas, počas ktorého nebude vykonávať hlučné činnosti. V prípade znečistenia spoločných priestorov (chodby, výťah, brána) toto znečistenie odstráni.

Dodávateľ vjazd k nakládke, miesto na parkovanie resp. státie vozidla nezabezpečuje (okrem povolenia vjazdu vozidla do historického centra Bratislavy). Zabezpečiť vjazd a potrebný priestor pre vozidlo pri nakládke má za povinnosť objednávateľ.

Dočistenie podláh (zametanie) bytu, výťahu a schodiska po vyprataní je zahrnuté v cene. Priemyselné vysávanie, aplikovanie deratizácie, dezinfekcie a dezinsekcie musí byť dohodnuté vopred pri objednávke a nie je zahrnuté štandardne v cene.

Dodávateľ nakladá všetky štandardné druhy odpadov, ktoré sa v bežných nehnuteľnostiach zvyčajne nachádzajú. Dodávateľ nenakladá s odpadmi kategórie NO (nebezpečné odpady) definované zákonom o odpadoch č. 79/2015. Nenakladá s odpadmi ktoré sú zdraviu škodlivé, iným spôsobom pre bežné nehnuteľnosti neštandardné a špecifické, odpady ktorých zneškodnenie podlieha osobitným predpisom a podobne. Ak bude zistené, že odberateľ dal či už vedome, alebo nevedome naložiť takéto odpady (alebo iné odpady, ktoré neboli predmetom dodania služieb, alebo objednávky), budú mu, ak to bude možné, vrátené na miesto nakládky (k najbližšiemu uzamykateľnému vchodu na adrese). Za manipuláciu, dopravu, stratu času, prípadne za ďalšie týmto vzniknuté škody a náklady mu bude účtovaný alikvotný poplatok, to platí aj v prípade, ak vzniknú škody tretím osobám a stranám, napríklad strediskám, s ktorými dodávateľ spolupracuje. Ak už odpady z nejakého dôvodu nebudú môcť byť vrátené, môže byť odberateľovi účtovaný dodatočný poplatok za spracovanie takýchto odpadov a za služby s tým spojené. Dodávateľ môže odmietnuť prevziať odpady podľa vlastného uváženia.

Zariadenia, ktoré sa do energií zapájajú pevne, dodávateľ odváža iba v prípade, že budú odpojené. Neodpája pevne zapojené spotrebiče od energií (napríklad plynový sporák, plynové kachle atď.), nemanipuluje ani nezasahuje do takýchto rozvodov a nenesie žiadnu zodpovednosť v prípade vzniku akýchkoľvek takto vzniknutých škôd na nehnuteľnosti, zdraví, alebo majetku. Na odpájanie takýchto zariadení odporúčame objednať si vopred certifikovaného technika (plynára). Dodávateľ nezisťuje, akým spôsobom boli pevne zapojené zariadenia od energií odpojené, alebo či s nimi a s rozvodmi bolo manipulované podľa platných predpisov. Ak náhodou aj tak dôjde k zisteniu úniku, prípadne bolo spozorované iné narušenie v rozvodoch, dodávateľ na túto skutočnosť ihneď upovedomí objednávateľa, ktorý je povinný bezodkladne vykonať príslušné kroky na odstránenie a nápravu zistenej situácie.

Objednávateľ má vyvesiť oznam na bránu, alebo na miesto na to určené, aby o poskytovaných službách boli informovaní aj ostatní obyvatelia bytového domu. V prípade búracích prác podliehajúcich ohlasovacej povinnosti, tieto oznámiť na príslušnom úrade a naplánovať takéto práce až po doručení vyrozumenia.

Objednávateľ povoľuje a umožní dodávateľovi vstup do nehnuteľnosti pre výkon dohodnutých služieb (aj bez vlastnej prítomnosti). Ak dodávateľ dostal od objednávateľa kľúče, tieto je povinný po dokončení naspäť odovzdať objednávateľovi podľa predchádzajúcej dohody.

V prípade čiastočného vypratávania dodávateľ nezasahuje do bytového zariadenia, alebo vecí objednávateľa, ani nezoberie nič, čo nebolo vopred dohodnuté ako predmet vypratávania. Ak si odberateľ sám nie je istý, čo všetko si chce ponechať, osobne dozerá na separovanie a tieto veci si aj sám odloží na vhodné a dohodnuté miesto. Ak objednávateľ nie je, alebo nechce byť prítomný, tak veci, ktoré si chce ponechať viditeľne a jasne označí (napríklad jasne viditeľnou nálepkou), ideálne si všetky takého veci vopred vytriedi na jedno samostatné miesto a upovedomí o tom dodávateľa.

Ak nie je objednávateľ prítomný, nedozerá a nekontroluje si priebeh prác pri triedení odpadov, nevytriedil si svoje veci na jedno vopred dohodnuté miesto, riadne si ich neoznačil, prípadne sa niečo, pre neho potrebné nachádzalo medzi odpadom určeným na likvidáciu, nemá nárok na akúkoľvek neskoršiu reklamáciu. Nie je možné spätne požadovať už naložené, odvezené, alebo spracované odpady, ani si nárokovať žiadne týmto vzniknuté straty, alebo škody (ani v prípade vzniku škody tretej osobe, alebo strane).

Práce pri vypratávaní, napr. demontáž nábytku a aj samotnú nakládku do vozidla, vykonáva výlučne dodávateľ a to z dôvodu bezpečnosti pri práci. Ak objednávateľ, príslušníci domácnosti, alebo iné osoby budú do tohto procesu akokoľvek zasahovať, nenesie objednávateľ za tieto osoby, ani za nimi spôsobené škody žiadnu zodpovednosť. Pracovníci musia dodržiavať BOZP a tak isto musia používať ochranné pracovné pomôcky, podľa druhu a charakteru vykonávaných činností, napríklad: bezpečnostná pracovná obuv so spevnenou špicou, stielkou proti prepichnutiu, bezpečnostné rukavice, okuliare, chrániče sluchu atď. Odberateľ nemôže nariadiť aké ochranné musí pomôcky musí, alebo nesmie dodávateľ, alebo pracovník nosiť (napríklad chodiť po byte vyzutý bez bezpečnostnej obuvi - v takomto prípade treba na takúto skutočnosť vopred upozorniť, aby mali pracovníci na zákazku pripravené ochranné návleky).

Po dokončení služieb je objednávateľ povinný skontrolovať si nehnuteľnosť ešte za prítomnosti dodávateľa. Kontrola zahŕňa aj zatvorenie a uzamknutie priestoru, uzavretie okien, skontroluje prípadné poruchy, či v byte neuniká plyn, prípadne netečie voda, alebo nie je zrejmý hocijaký únik, alebo porucha na rozvodoch. Za žiadne neskôr zistené škody na nehnuteľnosti, osobách a majetku dodávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť. Ak sa počas poskytovania služieb zistí porucha, objednávateľ o tejto skutočnosti upozorní dodávateľa. Ak poruchu preukázateľne spôsobil dodávateľ, je povinný vykonať nápravu / opravu na vlastné náklady. Ak nie je zrejmé kto poruchu spôsobil, alebo je pretrvávajúceho charakteru, dodávateľ o tom oboznámi objednávateľa a ten vykoná príslušnú nápravu / opravu.

Dodávateľ môže po dokončení služieb požadovať od odberateľa potvrdiť a podpísať elektronický odovzdávací a preberací protokol.

Objednávateľ nesmie zatajovať žiadne neštandardné skutočnosti, ktoré sú pre vypratávanie a cenu vypratávania dôležité, napr.: únik, alebo porucha na energetických rozvodoch, prítomnosť drog - aj zbytky - injekčné striekačky, zbrane, strelivo, nebezpečné látky, nehnuteľnosť kde sú živé, alebo uhynuté živočíchy, nebezpečné látky a materiály, po narkomanoch, zberačoch, nehnuteľnosť v ktorej bolo po dlhšej dobe zistené úmrtie človeka a tak podobne.

Dodávateľ spätne nepotvrdzuje zoznamy vyradeného majetku. Ak pôvodca odpadu požaduje potvrdenie zoznamu vyradeného majetku, je tento zoznam potrebné zaslať e-mailom vopred, alebo dodať vytlačený na miesto - v deň poskytnutia služieb, aby ho bolo možné skontrolovať s reálnym stavom.

Dodávateľ nevystavuje potvrdenie o likvidácii odpadu, ani nepotvrdzuje potvrdenia o vyradenom majetku, ak tieto služby u neho neboli objednané, alebo ním dodané.

Reklamácia, odstúpenie

Odstúpenie od objednávky ešte pred zahájením prác treba nahlásiť aspoň 3 pracovné dni vopred. Ak bola medzičasom zaplatená záloha, bude vrátená v plnej výške. Upozorňujeme ale, že dodávateľ si môže účtovať poplatky za náhradu straty času a dopravu (napríklad vrátenie zálohovej platby v hotovosti, vrátenie kľúčov atď.) a môže byť odrátaná z vratnej zálohy. O výške prípadného poplatku upovedomí dodávateľ objednávateľa. Ak bol zaplatený poplatok za obhliadku, zrušením objednávky tento automaticky prepadá v prospech dodávateľa.

Objednávateľ (alebo poverená osoba) je povinný skontrolovať si poskytnuté služby bezprostredne po ich dokončení a to ešte za prítomnosti dodávateľa. Ak dodávateľ nedodal, resp. nesplnil časť objednávky, objednávateľ upovedomí hneď o tejto skutočnosti dodávateľa, ktorý je povinný uskutočniť okamžité dokončenie, alebo nápravu. Ak objednávateľ (alebo poverená osoba) nepodá námietky na vykonané služby a rozsah prác hneď po dokončení za prítomnosti objednávateľa, sú tieto považované za riadne a v plnom rozsahu dokončené. Neskoršie námietky, alebo reklamácie služieb budú automaticky zamietnuté.

V prípadoch, ak dôjde k neočakávaným okolnostiam, alebo zisteniam, ktoré neboli vopred, pri obhliadke, resp. stanovení ceny jasné a dohodnuté, boli objednávateľom schválne zatajené, alebo o nich sám objednávateľ nevedel, bude dodávateľ bezodkladne o tomto informovať objednávateľa a dohodnú sa na ďalšom postupe. Ak nepríde k vzájomnej dohode, môže každá zo strán od objednávky odstúpiť a objednávateľ zaplatí len alikvotnú časť z doposiaľ vykonaných služieb, ak medzitým nejaké boli vykonané.

V prípade, že objednávateľ nezabezpečí na adrese dostatočný a požadovaný priestor pre pristavenie vozidla k nakládke a to by malo za následok znemožnenie vykonania objednávky, alebo by znamenalo navýšenie ceny, s ktorou by objednávateľ nesúhlasil, môže dodávateľ objednávku stornovať. Ak príde k storno objednávky, dodávateľ o tejto skutočnosti objednávateľa upovedomí. Ak bola uhradená zálohová platba, bude táto vrátená odberateľovi (spôsob vrátenia platby určí dodávateľ). Dodávateľovi vzniká nárok na uplatnenie zmluvnej pokuty za týmto spôsobené náklady, náhradu straty času a podobne. Výšku zmluvnej pokuty určuje dodávateľ. Zmluvná pokuta sa zo zálohovej platby odpočíta a zvyšná suma bude vrátená objednávateľovi.


Tieto obchodné podmienky sú platné od 01.01.2019