Vypratávanie nebytových priestorov, spoločné pivnice, chodby, schodiská, kočikárne atď.

Majitelia bytov majú vo vlastníctve aj spoločné nebytové priestory, vzniká im teda povinnosť dodržiavať nasledovné:

  • Udržiavať trvalo voľné únikové a zásahové cesty ako sú schodiská, chodby, haly a dvere.
  • Spoločné priestory, vchody a schodiská je zakázané zapratávať rôznymi predmetmi, rôznymi nepotrebnými vecami z domácností ako sú nábytky, materiál, objemný a iný odpad, kvety a podobne.
  • Aj dočasné zapratávanie takýmto odpadom je zakázané.

V prípade zistenia porušenia zákonných povinností vyhlášky č. 94/2004 Z. z. možno udeliť sankcie až do výšky 16 596 € a v prípade živelnej udalosti môže byť zamietnuté aj platné poistné plnenie celej nehnuteľnosti.

Poskytujeme jednorazové, alebo pravidelné vypratávanie spoločných nebytových priestorov a odvoz a likvidáciu odpadov z nasledovných priestorov: