Kobky, pivnice, chodby, schodiská, práčovne, kočikárne atď.

Rýchly odvoz a likvidácia odpadu z pivničnej kobky od 50€.
Poskytujeme jednorazové, alebo pravidelné vypratávanie nebytových priestorov pre bytové podniky a správcovské spoločnosti.

Majitelia bytov majú vo vlastníctve aj spoločné nebytové priestory, vzniká im teda povinnosť udržiavať trvalo voľné únikové a zásahové cesty ako sú schodiská, chodby, haly a dvere.
Spoločné priestory, vchody a schodiská je zakázané zapratávať rôznymi predmetmi, nepotrebnými vecami z domácností ako sú nábytky, stavebný materiál, objemný a iný odpad. Aj dočasné zapratávanie je zakázané.
V prípade zistenia porušenia zákonných povinností vyhlášky č. 94/2004 Z. z. možno udeliť sankcie až do výšky 16 596 € a v prípade živelnej udalosti môže byť zamietnuté aj platné poistné plnenie celej nehnuteľnosti.

Pre stálych odberateľov poskytujeme individuálne a zvýhodnené ceny.


Vypratávanie • Odvoz a likvidácia nábytku zariadenia a odpadu • schodiská • chodby • pivnice • spoločné pivničné priestory • kočikárne • práčovne atď.